Verslo formos pasirinkimas

startup

Turėdamas aiškią savo veiklos viziją, pradedantis verslą asmuo turėtų nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti. Taigi, iš esmės tenka pasirinkti, ar verslą vykdyti verčiantis individualia veikla, ar steigti juridinį asmenį. Šis sprendimas priklauso nuo daugelio aplinkybių. Nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti, galima remiantis šiais kriterijais:

 1. Veiklos pobūdis. Kokią veiklą konkrečiai planuojama vykdyti, t.y. sprendimas priklauso nuo veiklos sudėtingumo, apimties ir kitų su konkrečia planuojama vykdyti veikla susijusią aplinkybių.
 2. Turimo kapitalo dydis. Steigiant tam tikrų rūšių juridinius asmenis yra nustatytas konkretus įstatinio kapitalo dydis, kurį juridinio asmens steigėjas privalo turėti.
 3. Mokesčiai. Mokėtinų mokesčių dydis tiesiogiai priklauso nuo to, kokią veiklos formą asmuo pasirinko.
 4. Atsakomybės laipsnis. Jei asmuo ketina riboti savo atsakomybę ir už verslo nesėkmes neatsakyti asmeniniu ar šeimos turtu, jam vertėtų rinktis ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį.
 5. Steigėjų skaičius. Jei yra keli ir daugiau suinteresuotų asmenų, norinčių kartu užsiimti konkrečia veikla, vertėtų veiklą vykdyti įsteigus juridinį asmenį.
 6. Veiklos vykdymo sudėtingumo laipsnis. Užsiimti individualia veikla yra paprasčiau, t.y. nereikia kurti juridinio asmens valdymo struktūros arba atlikti kitų juridiniams asmenims būtinų formalumų.

Ar būtina steigti įmonę?

Teisę užsiimti individualia veikla, nesteigiant įmonės, suteikia LR civilinis kodeksas ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Rekomenduojame šią veiklos formą tuomet, jei savo verslo idėją esate pajėgūs įgyvendinti vieni, ir ypač tada, kai ūkinę komercinę veiklą numatote vykdyti ribotą laiko tarpą.

Individuali veikla, tai:

 • savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (tekstilės gaminių gamyba, remonto darbai ir kt.);
 • savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (advokatų, notarų ir kt.);
 • savarankiška sporto veikla;
 • savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, muzikanto ir kt.).

Galite pasirinkti:

 • užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo;
 • vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

Individuali veikla neįsigijus verslo liudijimo:

Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad galite verstis neribotą laikotarpį nurodyta savarankiška veikla, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos ir jai būdingas tęstinumas. Iš esmės galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą (išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys) Mokesčiai sumokami nuo veiklos pajamų pasibaigus mokestiniam laikotarpiui.

Individuali veikla su verslo liudijimu:

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, jog esate sumokėję fiksuotą mokestį už verslo liudijimą ir tam tikrą laikotarpį galite verstis jame nurodyta veikla, parduoti savo gamybos prekes, teikti paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims. Verslo liudijimai yra išduodami tik kai kurioms veiklos rūšims (individualios veiklos, kuria galima verstis įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas).

Individualios veiklos palyginimas su verslo vykdymu įsteigus juridinį asmenį

Individuali veikla

Veikla, įsteigus juridinį asmenį

1. Steigimo procedūrų palyginimas Pateikiami dokumentai: reikia pateikti mažiau dokumentų, dokumentai paprasti, nereikia specialių žinių jiems parengti.Sąnaudos: minimalios.

Laiko sąnaudos: 4-10 darbo dienų.

Pateikiami dokumentai: reikalaujamas kur kas didesnis teiktinų dokumentų sąrašas. Daugumą steigimo dokumentų reikia patvirtinti notariškai.Sąnaudos: mokesčiai notarui, Registrų centro rinkliavos ir pan.

Laiko sąnaudos: 2-3 savaitės.

2. Reikalavimų ir prielaidų veiklos pradžiai palyginimas Pradinis kapitalas: nėra aktualus, nėra teisės aktuose nustatytų su mokumu (turimu turtu) susijusių reikalavimų.Personalo samda: galima veikti vienam (nors yra numatyta galimybė turėti samdomų darbuotojų). Pradinis kapitalas: teisės aktai numato reikalingą įstatinį kapitalą.Personalo samda: dažniausiai reikia daugiau dirbančių asmenų ir privaloma sudaryti su jais darbo sutartis.
3. Galimybė nutraukti veiklos vykdymą Veikla nutraukiama nesudėtingai, nepriklausomai nuo asmens turimų įsipareigojimų. JA veikla gali būti nutraukta juos reorganizuojant arba likviduojant. Procedūros užtruks žymiai ilgiau, JA privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus.
4. Reikalavimų veiklos vykdymui palyginimas Veikla: apribotas vykdomos veiklos pasirinkimas.Darbų sauga: nėra reglamentuojama teisės aktų. Veikla: gali verstis bet kuria veikla, kuri nėra draudžiama įstatymų. Gali būti reikalavimas gauti tam tikras licencijasDarbų sauga: teisės aktai reglamentuoja įvykdyti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
5. Buhalterinės apskaitos tvarkymo palyginimas Taikoma supaprastinta buhalterinės apskaitos vedimo tvarka. Buhalterinės apskaitos tvarka yra žymiai sudėtingesnė ir detaliau reglamentuota.
6. Mokesčiai Pagrindiniai mokami mokesčiai: gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo, Sodros įmokos. Be pagrindinių mokamų mokesčių (gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos draudimo, Sodros įmokų) atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį, įmokas į garantinį fondą ir t.t.
7. Verslo dydis Skirta mikroverslui. Sudaro prielaidas verslui didelėm apimtim vykdyti. Labiau tinkama, kai siekiama pritraukti papildomų investicijų, kapitalą iš šalies.

Jei nutarėte steigti įmonę, tai kokią?

Jei nutarėte steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.

Pagal atsakomybės laipsnį juridiniai asmenys (JA) skirstomi į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Už neribotos civilinės atsakomybės JA prievoles atsako JA dalyvis jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu. Už ribotos civilinės atsakomybės JA prievoles JA dalyvis neatsako.

Pagal tikslą juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys dažniausiai skiriasi pagal steigėjų tikslus (viešųjų (nesiekia naudos sau) arba privačiųjų (siekia materialinės naudos) interesų tenkinimas), veiklą ir pelno panaudojimą (privačiųjų JA dalyviai turi teisę gauti pelno dalį, o viešųjų JA pelnas gali būti naudojamas tik veiklos tikslams įgyvendinti).

Vienos iš dažniausiai pasitaikančių juridinių formų:

 • Individuali įmonė;
 • Akcinė bendrovė;
 • Uždaroji akcinė bendrovė;
 • Asociacija;
 • Labdaros ir paramos fondas;
 • Viešoji įstaiga;
 • Žemės ūkio bendrovė;
 • Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija;
 • Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);
 • Tikroji ūkinė bendrija;
 • Savivaldybės / valstybės biudžetinė įstaiga;
 • Savivaldybės / valstybės įmonė;
 • Daugiabučių namų bendrija.

Pagrindiniai bruožai ir skirtumai populiariausių  teisinių formų JA

Individuali įmonė Uždaroji akcinė bendrovė Asociacija Viešoji įstaiga
Teisinis reglamentavimas LR individualių įmonių įstatymas, LR CK LR akcinių bendrovių įstatymas, LR CK LR asociacijų įstatymas, LR CK LR viešųjų įstaigų įstatymas, LR CK
Rūšis pagal dalyvių tikslus Privatusis JA Privatusis JA Viešasis JA Viešasis JA
Rūšis pagal dalyvių atsakomybę Neribotos civilinės atsakomybės Ribotos civilinės atsakomybės Ribotos civilinės atsakomybės Ribotos civilinės atsakomybės
Steigimo dokumentas Nuostatai Steigimo aktas arba steigimo sutartis Steigimo sutartis Steigimo aktas arba steigimo sutartis
Minimalus įstatinis kapitalas 10 000 Lt
Steigėjas (-ai), dalyvis (-iai) Savininkas gai būti tik fizinis asmuo Akcininkai (ne daugiau 250). Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys Minimalus skaičius – 3 asmenys,Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys Dalininkai arba savininkas,

Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Valdymo organų struktūra Privalo būti vadovas (juo yra savininkas arba kitas asmuo, jei tai numatyta nuostatuose) Privalo būti vadovas (pvz. direktorius, prezidentas ir t.t.). Gali būti formuojamas kolegialus valdymo organas − valdyba ir kolegialus priežiūros organas − stebėtojų taryba Turi būti vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus Privalo būti vadovas (pvz. direktorius, prezidentas ir t.t.) Gali būti formuojamas kolegialus organas
Akcijų platinimas Akcijomis negali būti prekiaujama viešai

Verslo registravimas

Norint įsigyti individualios veiklos pažymą, reikia mokesčių administratoriui (Valstybinės mokesčių inspekcijos) pateikti užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą (nuolatiniams Lietuvos gyventojams FR0792, nenuolatiniams – FR0224). Duomenis ir dokumentus mokesčių inspekcijai galima pateikti atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu.

Individualios veiklos pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Ši veiklos pažyma išduodama neribotam laikotarpiui. Tačiau pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, apskrities VMI privaloma pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, gautų per kalendorinius metus.

Norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai. Individualios veiklos, kuria galima verstis įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas yra patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“. Nuo veiklos rūšies ar jos porūšio pasirinkimo gali priklausyti mokesčio už verslo liudijimą dydis. Šis dydis priklauso ir nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

Teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti šiuos dokumentus (atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu):

 • prašymą verslo liudijimui įsigyti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.).

Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris gali būti ne ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena.Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui (skaičiuojamam dienomis), bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui.

Už pajamas, gautas iš atskiros veiklos pagal verslo liudijimą, reikia sumokėti nustatyto dydžio pajamų mokestį iki verslo liudijimo išdavimo dienos. Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius nustato kiekvienos savivaldybės taryba kasmet.

Visa informacija apie individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą, veiklos registravimo tvarką, veiklos pajamas, leidžiamus atskaitymus, buhalterinės apskaitos tvarkymą, pajamų deklaravimą ir pan., pateikiama VMI svetainėje http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027652 (Mokesčių informacijos centro tel. 8 700 55 882 arba 8 5 255 31 90, trumpasis 1882).

Įmonių steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

 1. Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
 2. Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
 3. Buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas JA buveinei  (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas;
 4. JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. Galima pateikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5);
 5. Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 6. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Steigėjai turi teisę patys pasirinkti banką. JA įgalioti asmenys, atidarantys JA vardu banko sąskaitą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir steigimo sandorį (steigimo sutartį ar aktą). Vėliau, įregistravus JA, kaupiamoji sąskaita keičiama į einamąją banko sąskaitą (pateikus JA registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimą patvirtinantį dokumentą, vadovo asmens dokumentą ir JA antspaudą);
 7. Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti). Pradiniai įnašai mokami tik pinigais į kaupiamąją sąskaitą.
 8. Įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo JA vadovausis savo veikloje;
 9. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo, priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.), įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre suteikimas. Jei yra vienas steigėjas, parengiamas vienintelio steigėjo sprendimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 10. Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas (JAR-1 ir kt., priklausomai nuo teisinės formos);
 11. Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui;

Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai.

Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir fizinis asmuo, ir JA.

Įmonių steigimo dokumentus gali pasiruošti patys steigėjai arba tą gali padaryti konsultacines / teisines paslaugas teikiantys asmenys, įmonės, įstaigos.

IĮ (kai steigėjas yra savininkas patalpų, suteikiamų buveinei) ir UAB (kai yra vienas akcininkas ir steigėjas yra avininkas patalpų, suteikiamų buveinei) registruoti galima elektroniniu būdu, tik reikia turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, išduotą Registrų centro. Tokiu būdu yra išvengiamos išlaidos notarui.

Pavyzdinius individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių galima rasti LR Ūkio ministerijos internetiniame psl.  http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/imoniu_teise/steigimo_dokum/

Taip pat informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame psl. www.registrucentras.lt/jar. Šiame puslapyje galima rasti ir visas reikalingas užpildyti JAR formas. (Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8 5 268 8262, trumpasis 1637).

Svarbu žinoti:

Įmonės registravimas Mokesčių mokėtojų registre. Juridinis asmuo į Mokesčių mokėtojų registrą  įregistruojamas automatiškai, t.y.  Juridinių asmenų registras informaciją perduoda Mokesčių mokėtojų registrui. Todėl į Valstybinę mokesčių inspekciją papildomai vykti nereikia. VMI informuoja apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre ir paprašo pateikti papildomus duomenis (jeigu reikia).

Registravimas draudėju. Įregistruota įmonė kartu tampa ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtoju (draudėju). Registruojant įmonę mokesčių mokėtoju, ji kartu registruojama ir draudėju, o duomenys apie įmonę perduodami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, todėl nereikia papildomai vykti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių.

Įmonės banko sąskaitos atidarymas. Teisės aktuose nėra numatytas laikotarpis, per kurį turite atidaryti įmonės banko sąskaitą. AB ir UAB kaupiamoji sąskaita, atidaryta steigiant šių teisinių formų įmones, tampa įmonės banko sąskaita.

Licencijų ir leidimų gavimas. Kai kurias ūkines komercines veiklas galima vykdyti tik įsigijus atitinkamą licenciją ar leidimą. Jeigu Jūsų planuojamai vykdyti veiklai įstatymai numato šį reikalavimą, nedelskite kreiptis į licencijas ar leidimus išduodančias institucijas arba Paslaugų gaminių kontaktinį centrą (PGKC).

Darbų saugos pažymėjimas. Mokymo įstaigoje arba savarankiškai turite pasirengti atestacijai darbuotojų saugos bei sveikatos klausimais ir išlaikyti egzaminus. Po atestacijos Jūs gausite darbų saugos pažymėjimą. Jis privalomas vadovams ir kai kuriems specialistams.

Įmonės antspaudas. Antspaudą reikia turėti pradedant sudarinėti sandorius ir vykdyti ūkines operacijas. Teisės aktuose nėra numatytas laikotarpis, per kurį turite įsigyti antspaudą, tačiau rekomenduojama jį pasigaminti kuo greičiau.

Parengta pagal verslilietuva.lt informaciją

Leave a Reply